بسمه‌تعالي جوان عزيز خدا را شكر كنيد كه شما را از دوران حاكميت دين خود بهره‌مند ساخته و جواني شما را در چنين دوراني قرار داده است.از اين سرمايه‌ي عظيم يعني جواني براي خودسازيِ علمي وفكري و روحي وجسمي استفاده كنيد ومگذاريد حتي يك ساعت از اين بهار زندگي به هدر رود و صرف غفلت و لهو شود. اراده‌ي خود را تقويت كنيد، با قرآن
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X