بروجردي با همه دردي كه داشت ،رو به هاشمي گفت: برادر من! چرا با مردم تندي مي كني؟هاشمي با عصبانيت گفت: آخر نديديد چطور شما را مي كشيدند محمد گفت:اينهاآمده اند كمك.همه تلاششان راهم مي كنند،نبايد سرشان داد بكشي.هاشمي دست بر سر گرفت و آهسته بر پيشانيش زد و گفت : ببخشيد . ما كه مثل شما نيستيم كه در هر لحظه و موقعيتي بر خود مسلط باشيم و حواسمان به مردم باشد.من فقط فكر شما بودم .

 

آنچه پيش روي شماست گفته‌هاي شهيد محمدابراهيم همت از شهيد بروجردي است.بروجردي پيش از شهادتش شهيد شده بود. اصلاً هر روز زندگي اين مرد شهادت بود. يك بار هلي‌كوپتر S.T.21 حامل او و تعدادي از فرماندهان در اطراف اروميه سقوط كرد...

دسته ها : اخبار
1391/11/22

دسته ها : اخبار
1391/11/13

دسته ها : اخبار
1391/11/10

دسته ها : اخبار
1391/11/1
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X