«صداي انفجار مهيبي بلند شد. ماشين از زمين كنده شد و تمام سرنشينان، از آن به بيرون پرتاب شدند، حاج آقا حدود 70 قدم دورتر از ماشين به زمين افتادند.وقتي بالاي سرش رسيديم، همان تبسم گرم هميشگي را بر لب داشت اما شهيد شده بود»  

دسته ها : اخبار
1391/10/23

دسته ها : اخبار
1391/10/23

دسته ها : اخبار
1391/10/9
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X