دسته ها : اخبار
1391/4/31
به طـور معمول در هـمه گلزارهاي شـهدا در شهرهاي گـوناگون، ديده مي شود كه مزار مـطهر شهدا يك يا چند وجب از سـطح زمين بالاتـرند؛ اين بلندي مزار، در برخي از شهرها به يك متر هم مي‌رسد. اما در ميان گلزار بهـشت عـلي دزفول، تـنها يـك قـبر وجود دارد كه بـي نام، سـاده و هـمسطح زمين است و آن مزار  فــرمــانده شهيد بهمن ـ محمد جواد ـ دُرولي است.
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/4/30

pshmontazeri.tebyan.net   picture:www.tebyan,.net

دسته ها : اخبار
1391/4/14
جنگ باهمه خشونتش مثل هرموقعيت ديگري براي خودش طنزداشت. گاهي ناخواسته وبه طور اتفاقي جرياني اتفاق مي‌افتاد؛گاهي نيز افرادي براي دادن روحيه نشاط به رزمندگان به خلق اتفاقات طنز مي‌پرداختند.وبه قولي اصلاًمگرمي‌شود چندنفر دورهم جمع شوند و بساط شوخي وخنده به راه نيفتد؟خاطراتي كه خواهيدخوانددرمتن جنگ اتفاق افتاده وخواندنش خالي از لطف نيست.
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/4/6

http://pshmontazeri.tebyan.net  picture:tebyan.net

دسته ها : اخبار
1391/4/4

دسته ها : اخبار
1391/4/3
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X