برمشامـم مي رسد عطر دل انگيز بسيج

مرغ دل پر مي زند سوي گلستان بسيج

يا حســين بن علــــي اي سرور آزادگان

روز محشر كن شفاعت از جوانان بسيج


دسته ها : اخبار
1390/8/29
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X